BCGControlBar Pro for MFC
CBCGPFontDesc::CBCGPFontDesc ( const CBCGPFontDesc src)
inline

Constructs a CBCGPFontDesc object.

Parameters
srcAn existing CBCGPFontDesc object to be copied into this CBCGPFontDesc object.